Regulamin

REGULAMIN SERWISU PicksMarket24.com

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania z Serwisu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Organizatora i Użytkownika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Użytkownikowi zobowiązany jest Organizator zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).

2. Każdy Użytkownika powinien zapoznać się z Regulaminem.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik (np. pocztą elektroniczną).

4. Podstawowe definicje:

1) Regulamin: Regulamin Serwisu;

2) Organizator lub Usługodawca: spółka „Polish Sports Agency” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-153), ul. Szlak 77/222, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie, pod numerem KRS 0000369651, NIP: 6762431167, REGON: 121380010, kapitał zakładowy w wysokości 500.000,00 zł.

3) Użytkownik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny z Organizatorem w zakresie działalności Serwisu. Użytkownik to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

4) Konsument: Uczestnik będący osobą fizyczną dokonującą z Organizatorem czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Uczestnika za pośrednictwem Serwisu;

6) Serwis: Usługa elektroniczna, serwis internetowy, prowadzony przez Organizatora pod adresem internetowym PicksMarket24.com;

7) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą użytkownika (loginem) i hasłem podanymi przez Uczestnika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Uczestnika oraz informacje o czynnościach w ramach Serwisu;

8) Umowa – umowa na odległość, dotycząca Zakupu Typów, zawarta za pośrednictwem Serwisu;

9) Formularz rejestracji – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający założenie Konta w Serwisie;

10) Formularz wypłaty – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający wypłatę zarobionych pieniędzy.

11) Typ/Typy – propozycje przewidywania wyników lub innych wskaźników Wydarzeń Sportowych proponowanych przez Typera lub Typerów.

12) Typer – osoba proponująca odgadnięcie wyniku lub innego zdarzenia wynikającego z przebiegu Wydarzenia Sportowego.

13) Wydarzenie Sportowe – sportowa rywalizacja między dwoma podmiotami lub osobami.

14) Wskaźnik Yield – procentowy stosunek sumy zwróconych środków/pieniędzy do sumy zainwestowanych środków/pieniędzy.

15) Stawka – gotówka, przedmiot lub inna wartość materialna i/lub niematerialna. Ustalona jednostka, według której oblicza się wysokość zarobków.

16) Okres abonamentowy lub Abonament – przedział czasu mierzony w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, na który Kupujący Typy wykupił usługę.

17) Kupujący Typy – osoba posiadająca Konto w Serwisie, która zapłaciła Abonament za korzystanie z Typów Typera.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1. Organizator oferuje usługę świadczoną drogą elektroniczną tj. Serwis internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej, w ramach której Użytkownik może założyć Konto Użytkownika, przeglądać ofertę Typów oferowanych przez Typerów.

2. Warunkiem technicznym korzystania ze Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

3. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Organizator podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Organizator wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem Serwisu przez Internet. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Serwisu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Organizator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

1) Organizator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2) Organizator stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.).

3. Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.

4. Organizator zapewnia, że dane osobowe Użytkowników nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

5. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane osobom trzecim na cele związane z realizacją umowy zawartej z Uczestnikiem, np. w razie korzystania z płatności elektronicznych – wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Serwisie.

ROZDZIAŁ 4. KONTO.

1. Rejestracja konta w Serwisie jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Użytkownik powinien wypełnić Formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu. Logowanie do Konta polega na podaniu adresu email oraz hasła, ustalonych przez Użytkownika. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

2. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

3. Konto umożliwia Użytkownikowi wprowadzenie lub modyfikację danych, przegląd historii zakupionych Typów, przegląd Typów darmowych, dokonywanie wypłat.

4. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Organizator może wymagać od Użytkownika, aby zmienił nazwę użytkownika (nick) w przypadku, gdy nazwa użytkownika (nick) jest obraźliwa lub promuje przedsięwzięcie komercyjne. Jeśli żądanie zostanie zignorowane, Organizator może jednostronnie zmienić nazwę użytkownika (nick).

6. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Serwisie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail: support@PicksMarket24.com. Organizator, celem weryfikacji danych Użytkownika, zastrzega sobie prawo do zażądania okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość oraz wiek Uczestnika.

7. W przypadku negatywnej weryfikacji, tj. niezgodności danych z dokumentu z danymi podanymi podczas rejestracji konto Użytkownika może zostać zablokowane albo usunięte, lub wypłata zarobionych pieniędzy może zostać wstrzymana lub wstrzymana bez możliwości odwołania.

8.  W przypadku, gdy typer nie dodaje typów przez okres jednego tygodnia, jego konto zostanie automatycznie usunięte z serwisu wraz z wszystkimi typami.

ROZDZIAŁ 5. TYPY DARMOWE I PŁATNE

1. W serwisie PicksMarket24.com dostępne są typy darmowe oraz płatne.

2. Typy darmowe są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich Użytkowników Serwisu.

3. Typy płatne są dostępne dla Użytkowników, którzy posiadają Konto w serwisie oraz mają wykupiony Abonament dla Typy u danego Typera

4. Aby zakupić Typy w serwisie PicksMarket24.com, Użytkownik powinien posiadać Konto oraz wybrać odpowiadający mu Okres Abonamentowy u danego Typera.

5. Opłata za Okres Abonamentowy następuje przez dokonanie płatności drogą elektroniczną, którą to usługę świadczy firma [Dotpay].

6. Po dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przekierowany z powrotem do serwisu PicksMarket24.com.

7. Brak płatności skutkuje brakiem zakupu Okresu Abonamentowego.

8. Pozytywny wynik płatności oznacza przyznanie Użytkownikowi prawa do przeglądania Typów na okres, na który wykupił Abonament u Typera, od którego kupił Abonament.

9. Po zakończeniu Okresu Abonamentowego Użytkownik traci prawo do przeglądania płatnych typów.

10. Kupujący Typy ma prawo do zwrotu opłaty za abonament za wykupione Typy od każdego Typera, w przypadku gdyby Typy nie przyniosły zysku wyrażonego we wskaźniku Yeild w okresie na który wykupił abonament.

11. Wypłata zwrotu za abonament w wysokości 100 (stu) procent ceny abonamentu  nastąpi do 14 dni po zakończeniu Okresu Abonamentowego.

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Uczestnikami.

2. Organizator jest odpowiedzialny względem Konsumenta na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje dotyczące Serwisu, Użytkownik powinien kierować do Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail: support@PicksMarket24.com.

2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Użytkownika.

3. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni.

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU TYPÓW

1. Odstąpienie od Umowy może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.).

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy tylko w przypadku, gdy nie otrzymał żadnego Typu, w Okresie Abonamentowym, na który wykupił Usługę. Po otrzymaniu przynajmniej jednego Typu, następuje rozpoczęcie świadczenia Usługi.

3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od Umowy.

4. Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwróci kwotę za niezrealizowany okres Abonamentu.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Organizatora.

2. Adres strony, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej PicksMarket24.com stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Organizatora. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony PicksMarket24.com bez zgody właściciela jest zabronione.

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Użytkownikami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Organizatorem i Użytkownikiem będzie sąd właściwy według siedziby Organizatora. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Organizatorem i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

Best of the week

Typer Skuteczność
777bankrut777

100 % – (2-0)

flyingdutch

100 % – (1-0)

rOver

25 % – (1-3)

darwizzy goat

50 % – (1-1)

zcdcp

0 % – (0-2)

Najbardziej profitowi

Typer Yield/Zysk
777bankrut777 105.18 %
flyingdutch 59.9 %
inplay 33.74 %
crusher 30.65 %
pogromca buków 23.08 %

Best sellers

Best of the week

Typer Skuteczność
777bankrut777 100 %
flyingdutch 72 %
crusher 68 %
ferox2134 67 %
nba freak 66 %

Najbardziej profitowi typerzy

Typer Skuteczność
777bankrut777 105.18 %
flyingdutch 59.9 %
inplay 33.74 %
crusher 30.65 %
pogromca buków 23.08 %
nba freak 21.54 %
keraj93 19.63 %
elmaffioso 19.08 %
iceman 15.4 %
wtb dart 14.38 %
zcdcp 13.76 %
wokólski 11.45 %
elmono89 10.81 %
rOver 6.6 %
ravael23 6.25 %
bankier 2.58 %
lukas 1.73 %
telesz 1.53 %
grosik 0.97 %
pafcio14 0.94 %
rudy102 -3.83 %
spinaczzespin -7.2 %
lucas3019 -7.5 %
l_uckas86 -9.4 %
zoneryt -11.24 %
mlb_under_over -12.14 %
bet -16.6 %
darwizzy goat -17.5 %
quick. -18.39 %
majstercr27 -21 %
pazdziej Łks -25.51 %
x200 -26 %
ambergold -28 %
wolfart -56.47 %
wolf80 -60.93 %
ferox2134 %

Ważne fakty

"Przejrzałem serwis i zakupiłem abonament u jednego typera. Póki co jest ok. Polecam."

Paki

PicksMarket
5
2019-01-23T17:42:35+00:00

Paki

"Przejrzałem serwis i zakupiłem abonament u jednego typera. Póki co jest ok. Polecam."

Żeby chronić Kupujących wprowadziliśmy opcję ZGŁOŚĆ NIEUCZCIWOŚĆ. Jeśli zauważysz, że jakiś typer oszukuje, zgłoś to do nas, a my wyeliminujemy...

PicksMarket

PicksMarket
2019-01-23T19:21:50+00:00

PicksMarket

Żeby chronić Kupujących wprowadziliśmy opcję ZGŁOŚĆ NIEUCZCIWOŚĆ. Jeśli zauważysz, że jakiś typer oszukuje, zgłoś to do nas, a my wyeliminujemy szkodnika.
1
PicksMarket