Regulamin

REGULAMIN SERWISU PICKSMARKET.COM

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania z Serwisu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Organizatora i Uczestnika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Organizator zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).

2. Każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Uczestnika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik (np. pocztą elektroniczną).

4. Podstawowe definicje:

1) Regulamin: Regulamin Serwisu;

2) Organizator lub Usługodawca: spółka „Polish Sports Agency” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-135), ul. Batorego 8a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie, pod numerem KRS 0000369651, NIP: 6762431167, REGON: 121380010, kapitał zakładowy w wysokości 500.000,00 zł.

3) Usługobiorca lub Kupujący Typy: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny z Organizatorem w zakresie działalności Serwisu. Uczestnik to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

4) Konsument: Uczestnik będący osobą fizyczną dokonującą z Organizatorem czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Uczestnika za pośrednictwem Serwisu;

6) Serwis: Usługa elektroniczna, serwis internetowy, prowadzony przez Organizatora pod adresem internetowym www.picksmarket.com, dotyczący oferty Organizatora;

7) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą użytkownika (loginem) i hasłem podanymi przez Uczestnika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Uczestnika oraz informacje o czynnościach w ramach Serwisu;

8) Umowa – umowa na odległość, dotycząca Konkursu, zawarta za pośrednictwem Serwisu;

9) Formularz rejestracji – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający założenie Konta w Serwisie;

10) Formularz wypłaty – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający wypłatę zarobionych pieniędzy.

11) Typ/Typy – propozycje przewidywania wyników lub innych wskaźników Wydarzeń Sportowych proponowanych przez Typera lub Typerów.

12) Typer – osoba proponująca odgadnięcie wyniku lub innego zdarzenia wynikającego z przebiegu Wydarzenia Sportowego.

13) Wydarzenie Sportowe – sportowa rywalizacja między dwoma podmiotami lub osobami.

14) Wskaźnik Yield – procentowy stosunek sumy zwróconych środków/pieniędzy do sumy zainwestowanych środków/pieniędzy.

15) Stawka – gotówka, przedmiot lub inna wartość materialna i/lub niematerialna. Ustalona jednostka, według której oblicza się wysokość zarobków.

16) Okres abonamentowy – przedział czasu mierzony w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, na który Kupujący Typy wykupił abonament.

17) Kupujący Typy – osoba posiadająca Konto w Serwisie, która zapłaciła Abonament za korzystanie z Typów Typera.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1. Organizator oferuje usługę świadczoną drogą elektroniczną tj. Serwis internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej, w ramach której Uczestnik może założyć Konto Uczestnika, przeglądać ofertę Typów oferowanych przez Typerów.

2. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

3. Warunkiem technicznym korzystania ze Serwisu jest posiadanie przez Uczestnika komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

4. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.

5. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Organizator podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Organizator wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem Serwisu przez Internet. Uczestnik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Serwisu lub poprzez usunięcie konta Uczestnika. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

7. Nie ma możliwości korzystania z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

1. Podane przez Uczestników dane osobowe Organizator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

1) Organizator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2) Organizator stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Uczestników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.).

3. Uczestnikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.

4. Organizator zapewnia, że dane osobowe Uczestników nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

5. Dane osobowe Uczestników mogą być powierzane osobom trzecim na cele związane z realizacją umowy zawartej z Uczestnikiem, np. w razie korzystania z płatności elektronicznych – wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Serwisie.

ROZDZIAŁ 4. KONTO.

1. Rejestracja konta w Serwisie jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Uczestnik powinien wypełnić Formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w tym w sprawie Regulaminu, wieku, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Uczestnika podany przez niego w procesie rejestracji konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu adresu email) oraz hasła, ustalonych przez Uczestnika. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

2. Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

3. Konto umożliwia Uczestnikowi wprowadzenie lub modyfikację danych, przegląd historii zakupionych Typów, przegląd Typów darmowych, dokonywanie wpłat i wypłat.

4. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Organizator może wymagać od Uczestnika, aby zmienił nazwę użytkownika (nick) w przypadku, gdy nazwa użytkownika (nick) jest obraźliwa lub promuje przedsięwzięcie komercyjne. Jeśli żądanie zostanie zignorowane, Organizator może jednostronnie zmienić nazwę użytkownika (nick).

6. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Serwisie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail: support@picksmarket.com. Organizator, celem weryfikacji danych Uczestnika, zastrzega sobie prawo do zażądania okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość oraz wiek Uczestnika.

7. W przypadku negatywnej weryfikacji, tj. niezgodności danych z dokumentu z danymi podanymi podczas rejestracji konto Uczestnika może zostać zablokowane albo usunięte, lub wypłata zarobionych pieniędzy może zostać wstrzymana lub wstrzymana bez możliwości odwołania.

ROZDZIAŁ 5. TYPY

§ 1. Informacje dotyczące Typów – dotyczące Kupującego Typy.

1. Każdy Typer dodaje Typy zgodnie z regulaminem Typerów dostępnym TUTAJ.

2. Każdy Typer sprzedający swoje Typy zobowiązał się do publikowania Typów serwisie picksmarket.com nie mniej niż dwie godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia Sportowego.

3. Organizator nie odpowiada za żadne szkody wynikające z korzystania z Serwisu.

4. Kupujący Typy sam określa swoje Stawki zgodnie z posiadanym budżetem.

5. Kupujący Typy ma prawo do zwrotu opłaty za abonament za wykupione Typy od każdego Typera, w przypadku gdyby Typy nie przyniosły zysku wyrażonego we wskaźniku Yeild w okresie na który wykupił abonament.

6. Wypłata zwrotu za abonament nastąpi do 14 dni po zakończeniu okresu abonamentowego, w którym Typy od danego Typera nie przyniosły zysku wskazanego przez Yield.

7. Serwis działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

8. Każdy

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy.

3. Korzystanie z Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

4. Organizator nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Uczestnikami.

2. Organizator jest odpowiedzialny względem Konsumenta na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje dotyczące Serwisu lub Konkursu Uczestnik powinien kierować do Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail: support@picksmarket.com.

2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Uczestnika.

3. Reklamacja dotycząca Konkursu powinna zostać złożona w trakcie Konkursu lub do 14 dni od dnia jego zakończenia.

4. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni.

5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym;
3) możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od Umowy przez Organizatora lub Uczestnika może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.).

2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania pierwszej wpłaty depozytu.

3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Serwis i możliwe do pobrania TUTAJ. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, w tym o świadczenie usług, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od Umowy.

4. Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, o ile nie zostały wykorzystane zgodnie z Regulaminem przed odstąpieniem od Umowy. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Organizatora.

2. Adres strony, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej picksmarket.com stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Organizatora. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony picksmarket.com bez zgody właściciela jest zabronione.

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Uczestnikami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Organizatorem i Uczestnikiem będzie sąd właściwy według siedziby Organizatora. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Organizatorem i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

Najlepsi

Typer Yield
777bankrut777 82.85 %
flyingdutch 60.73 %
inplay 33.74 %
crusher 32.13 %
pogromca buków 23.08 %
nba freak 21.73 %
keraj93 19.63 %
elmaffioso 19.08 %
iceman 15.4 %
wtb dart 14.38 %
zcdcp 13.9 %
wokólski 11.45 %
elmono89 10.81 %
ravael23 6.25 %
bankier 2.58 %
lukas 1.73 %
telesz 1.53 %
grosik 0.97 %
pafcio14 0.94 %
rudy102 -3.83 %
rOver -7.17 %
spinaczzespin -7.2 %
lucas3019 -7.5 %
l_uckas86 -9.4 %
zoneryt -11.24 %
darwizzy goat -11.53 %
mlb_under_over -12.14 %
bet -16.6 %
quick. -18.39 %
majstercr27 -21 %
pazdziej Łks -25.51 %
x200 -26 %
ambergold -28 %
wolfart -56.47 %
wolf80 -60.93 %
best tips -100 %
ziomekbar -100 %
waserwagen -100 %
argo2518 -100 %
kanion97 -100 %
mysticmac -100 %

Best sellers

Najbardziej profitowi typerzy

Typer Skuteczność
777bankrut777 87 %
flyingdutch 73 %
crusher 69 %
ferox2134 67 %
nba freak 66 %
l_uckas86 60 %
iceman 60 %
inplay 59 %
ravael23 57 %
elmaffioso 57 %
pafcio14 57 %
wtb dart 56 %
bankier 56 %
spinaczzespin 55 %
pogromca buków 54 %
lukas 53 %
zcdcp 53 %
elmono89 52 %
x200 50 %
majstercr27 50 %
grosik 49 %
rudy102 48 %
wokólski 47 %
mlb_under_over 46 %
quick. 46 %
rOver 46 %
bet 45 %
darwizzy goat 43 %
telesz 36 %
zoneryt 35 %
lucas3019 33 %
keraj93 31 %
ambergold 25 %
pazdziej Łks 25 %
wolfart 15 %
wolf80 7 %